:: User Login Manager
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
จำหน่ายคู่มือ Authen
:: ห้องเรียน TCU-LMS
:: ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
:: ชุมชน gplusGoogle
:: MP3 เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
เรียนคอมพิวเตอร์+VDO
:: ระบบขอ ISDN
:: รวมหลักสูตร , 2551
:: ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
:: โปรแกรมคำนวณ IP Netmask
:: e-Book คณิตศาสตร์
:: aiseservice
:: เสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
:: กลุ่มงานสารสนเทศ สพฐ.
:: คณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน
:: แบบประเมินควบคุมภายใน
:: Free Flash Countdown
:: กฎ ระเบียบ ก.ค.ศ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
:: ระบบประกาศผลสอบ O-NET
:: ระบบจัดการสอบโอเน็ต
:: ครูไทยสอนเป็นอังกฤษ
:: ดูสลิปเงินเดือน สพม.27
:: ข่าวการศึกษา สำนักรัฐมนตรี
:: สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
:: ชำระภาษีออนไลน์

 

 

 

เทคนิค FreeBSD
:: ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91/90
:: eDLTV การศึกษา
:: เรียน HTML กับครูไวไว
:: ตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
:: เรียนฟังก์ชัน Excel
โครงการคุณธรรม Web-CMS
:: KTBONLINE
:: โปรแกรมคำนวณ SDQ(HTML)
:: ดาวโหลด Student2551V.2
:: หนังสือราชการจาก สพร.
:: ubnt
:: โปรแกรมStudent2544
ความภาคภูมิใจ
:: ประกาศ หนังสือ เอกสารจาก สพร.
:: ติดตามประกาศผลจาก สพร.
เอกสารเพิ่มเติม EasyInstall
:: เรียนรู้ใช้งาน Server2Go
SetupEasyInstall123+VDO
เปิดอบรม FreeBSDAuthen
เทคนิคกำจัดไวรัส
บริหารจัดการ Web Server
เทคนิคคอมพิวเตอร์
หนังสือราชการ สพฐ.
ใบอนุญาตวิชาชีพ
ระบบแสดงตัวตน (Authen)
:: ลงนามเยี่ยมชมเว็บไซต์
ดาวโหลด Drivers

 

 

 
 

ทำให้ต้อง LOGIN ก่อนเข้าหน้าที่เราตั้งไว้
แสดง: 1,426 | ความคิดเห็น: 0
ลิงก์เพื่อการศึกษา
แสดง: 2,027 | ความคิดเห็น: 0

เอกสารใช้งานสไตน์ครูนิส
การพัฒนาตนเอง(อบรม วิทยากร)
บทความ EasyInstall123
ดาวโหลด FreeBSD

.::สถิติผู้เข้าชม .::

 
หน้าหลัก    ลงทะเบียนสมาชิก    ติดต่อเรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน !
 
 
 
   

ค้นหา
 
คำค้น
 
โครงการ Web Media รุ่นที่ 2  เปิดแล้ว 1,365 | แสดงความคิดเห็น : 0

 Web Media รุ่นที่ 1

ประเภทหน่วยงาน
ที่ หน่วยงาน url
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม(พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) สพม.9
นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
http://www.kjn.ac.th
2 ดรุณานุกูลหัวถนน สพป.กำแพงเพชร เขต1 นายอวิรุทธ์  เหมานุรักษ์ http://www.darunanukul.net
3 ลำปางกัลยาณี สพม.35
นางอัญชลี  ธรรมสิทธิ์
http://www.lks.ac.th
4 กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม สพป.เชียงราย เขต3
นายวิชัย  ชัยรินทร์

http://www.sornor-cr3.com

http://www.sornor-crs.com/cr3_cai/index.php

5 ศูนย์ ICT สพป.สระแก้วเขต1
นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล
http://www.media.sk1ict.org

 
ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล
**  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล url
1 นางกฤษณา  พึ่งธรรม
ร.ร. บ้านสันป่าสัก เชียงใหม่ 4
http://www.teacherkrisana.com
2 นายเกรียงไกร  มาตรมูล
ร.ร.บ้านค่า พะเยา 1
http://www.m-mathmedia.com
3 นางสาวขนิษฐา  วทัญญู
ร.ร. เมืองใหม่ (ชะลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
ลพบุรี1
http://www.krukanidta.wordpress.com
4 นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
ร.ร.บ้านบุญเรือง (อินทะวงศานุเคราะห์)
พเยา 1
http://www.pyo1.net/krunoy
5 นายณรงค์  จงจิตร
ร.ร. วัดโคกหาด นครศรีธรรมราช 2
www.krunarong.com
6 นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
ร.ร.วัดพวงนิมิต สระแก้ว1
http://amkasorn.wordpress.com
7 นางธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์
ร.ร. บ้านโพธิ์สวัสดิ์ กำแพงเพชร 1
http://sites.google.com/site/thararatps2
8 นายนิพนธ์  อ่อนนวล
ร.ร วัดหนองครก บุรีรัมย์ 1
http://www.kroonipon.com
9 จ.ส.อ.พยนต์  ง่วนทอง
ร.ร วัดใหม่สระพลอย สุพรรณบุรี 3
http://school.obec.go.th/msp
10 นางแวววลี  สิริวรจรรยาดี
ร.ร เสนศิริอนุสรณ์ บุรีรัมย์ 1
http://kruwaeo.com
11 นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
ร.ร วัดสระแก้ว  นครราชสีมา 1
http://www.kroofon.com
12 นางสาวอลิศรา  ศรีสมบูรณ์
ร.ร เสนศิริอนุสรณ์ บุรีรัมย์ 1
http://www.krualisara.com
** สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
1 สิบเอกหญิงกาญจนา  โยธายุทธ
ร.ร สุรนารีวิทยา สพม.31
 http://www.multisrn.com/moodle
2 นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
ร.ร ลำปางกัลยาณี สพม.35
 http://www.lks.ac.th/kuanjit
3 นายชัยสิทธิ์  อภิชาตพรสกุล
ร.ร แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.36
 http://krumax.maesai.ac.th
4 นางดรุณี  ดีประชา
ร.ร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  สพม.2
http://www.kanid.com
5 นางธัญนันท์  คงสนิท
ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย 2  สพม.31
http://www.thanyanan.net
6 นางนาถฤดี  แซ่ตัน
ร.ร สตรีระนอง  สพม.14
http://www.natdee.ob.tc
7 นางประกาย  เลิศรัตนคาม
ร.ร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.36
http://www.damrong.ac.th/krukay
8 นางพรกมล  บุญสนอง
ร.ร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.36
http://www.damrong.ac.th/krupornkamon
9 นายพิษณุ  บุญหัตถ์
ร.ร ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.36
http://www.damrong.ac.th/phitsanu
10 นางพิสมัย  ศุภพงษ์
ร.ร. ปิยะบุตร์ จ.ลพบุรี สพม.5
http://www.krumai.com
11 นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
ร.ร ลำปางกัลยาณี สพม.35
http://www.lks.ac.th/band
12 นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์
ร.ร จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง สพม.13
http://m-pcc13.trangedu.org
13 นางอัญชลี  ธรรมสิทธิ์
ร.ร ลำปางกัลยาณี สพม35
http://www.lks.ac.th/anchalee

 

ขอขอบคุณ  Satangsoft.com  ผู้พัฒนา Fastweb2.0
ติดต่อครูมานิส  สลางสิงห์   โทร.
08-33526868   อีเมล์   kroonis4@gmail.com

หน้าจอที่เหมาะสมคือ 1024 x 768 px. Internet Explorer 7